Publikácie

Publikačné výstupy projektu

AAA. HRONEC, O., VILČEK, J., TOMÁŠ, J. a kol. (ADAMIŠIN, P., HUTTMANOVÁ, E.) 2010. Kvalita zložiek životného prostredia v problémových oblastiach Slovenska. 1 vyd. Brno: Mendelova univerzita, 2010. 227 s. ISBN 978-80-7375-387-0

ADE. HUTTMANOVÁ, E., ADAMIŠIN, P., HRONEC, O. 2012. Możliwości zwiększania świadomości ekologicznej u uczniów szkół średnich na terenie Słowacji. In Edukacja biologiczna i srodowiskowa. no. 2 (42) (2012), s. 55-59. ISSN 1643-8779

ADE. HUTTMANOVÁ, E., ADAMIŠIN, P., CHOVANCOVÁ, J. 2009. Mozliwosci srodowiskowego ksztalcenia i wychowania w procese edukacyjnym w Slowacji. In Edukacia biologiczna i środowiskowa. ISSN 1643-8779. No. 4 (2009), s.5-10

ADF. ADAMIŠIN, P., HUTTMANOVÁ, E., ŠKULTÉTY, P. 2011. Vplyv environmentálnych regionálnych disparít krajov SR na úspešnosť získavania environmentálnych projektov. In Vedecký obzor = Scientific horizont : časopis Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici. – ISSN 1337-9054. Roč. 3, č. 1 (2011), s. 3-12

ADF. ADAMIŠIN, P., KOTULIČ, R., ŠKULTÉTY, P. 2011. Zhodnotenie podpory environmentálnych projektov predvstupového obdobia v krajoch SR. In Vedecký obzor = Scientific horizont : časopis Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici. – ISSN 1337-9054. Roč. 3, č. 2 (2011), s. 3-12

ADF. ADAMIŠIN, P., SCHWARCZOVÁ, H., HRONCOVÁ, E. D., BOGĽARSKÝ, J., VAVREK, R., BEDNÁROVÁ, L. 2012: Vplyv zamerania vysokej školy na rozdielnosť vnímania dôležitosti odborných predmetov v študijných programoch environmentálny manažment. In Vedecký obzor = Scientific horizont : časopis Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici. – ISSN 1337-9054. Roč. 4, č. 1 (2012), s. 3-14

ADF. FRANKOVSKÝ, M. 2012. Možnosti zisťovania environmentálneho povedomia. In Journal of management and business: research and practice. ISSN 1338-0494. Roč. 4, č. 1 (2012), s. 7-14

ADF. HRONEC, O. VILČEK, J. 2010. Ekologické aspekty využitia poľnohospodárskych pôd v problémových oblastiach východného Slovenska. In Vedecký obzor = Scientific horizont : časopis Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici. – ISSN 1337-9054. – Roč. 2, č. 3 (2010), s. 33-37

ADF. HRONEC, O. VILČEK, J., SCHWARCZOVÁ, H. 2010. Manažment kvality zložiek životného prostredia v zaťažených oblastiach Slovenska. In Vedecký obzor = Scientific horizont : časopis Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici. – ISSN 1337-9054. – Roč. 2, č. 3 (2010), s. 39-50

ADF. HUTTMANOVÁ, E., ADAMIŠIN, P., SYNČÁKOVÁ, L. 2010. Management of sustainability building in the regions using the analyse of indicators of rhe sustainable growrth. In Journal of management and business: research and practice. ISSN 1338-0494.  Roč. 2, č. 1-2 (2010), s. 49-56

ADF. VILČEK, J., HRONEC, O. 2010. Ochrana pôdy – princípy. In Vedecký obzor = Scientific horizont : časopis Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici. – ISSN 1337-9054. – Roč. 2, č. 3 (2010), s. 149-154

ADF. VILČEK, J., HRONEC, O. 2010. Produkčný potenciál a rentabilita pôd v regiónoch Slovenska. In Vedecký obzor = Scientific horizont : časopis Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici. – ISSN 1337-9054. – Roč. 2, č. 3 (2010), s. 155-164

AED. ADAMIŠIN, P. 2011. Analýza študijných programov v študijnom odbore environmentálny manažment. In Zborník vedeckých prác katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2011 [elektronický zdroj]. – Prešov : Prešovská univerzita v Prešove. – ISBN 978-80-555-0415-5. – S. 9-15

AED. ADAMIŠIN, P., HUTTMANOVÁ, E. 2010. Hodnotenie úrovne environmentálnej výchovy pre rast environmentálneho povedomia poslucháčov škôl manažérskeho zamerania. In Zborník vedeckých prác katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2010 [elektronický zdroj]. – Prešov : Prešovská univerzita v Prešove. – ISBN 978-80-555-0226-7. – S. 8-14

AED. ADAMIŠIN, P., MARCINOVÁ, M. 2012. Daň z nehnuteľností ak onástroj znižovania regionálnych disparít. In Zborník vedeckých prác  katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2012. [elektronický zdroj]. Prešov, Prešovská univerzita v Prešove. ISBN 978-80-555-0608-1. S. 9-14

AED. ADAMIŠIN, P., VAVREK, R., BOGĽARSKÝ, J. 2011. Vnímanie významu predmetov trvalej udržateľnosti. In Zborník vedeckých prác Katedry ekonómie a ekonomiky z riešenia výskumných projektov VEGA 1/0541/11, KEGA 013PU-4/2011. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove. – ISBN 978-80-555-0477-3. – S. 7-15

AED. ADAMIŠIN, P., VAVREK, R., BOGĽARSKÝ, J. 2011. Vnímanie významu predmetov trvalej udržateľnosti. In Zborník vedeckých prác Katedry ekonómie a ekonomiky z riešenia  výskumných projektov VEGA 1/0541/11, KEGA 013PU-4/2011. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove. – ISBN 978-80-555-0477-3. – S. 7-15

AED. HUTTMANOVÁ, E. 2011. Vybrané aspekty a problémy hodnotenia udržateľného rozvoja. In Zborník vedeckých prác katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2011 [elektronický zdroj]. – Prešov : Prešovská univerzita v Prešove. – ISBN 978-80-555-0415-5. – S. 133-140

AFD.  ADAMIŠIN, P., HUTTMANOVÁ, E. 2010. Economic advance of the regions in the Slovak republic as a determinant of waste management efficienty. In Management 2010: knowledge and management in times of crisis and ensuing development. Prešov : University of Prešov in Prešov, 2010. ISBN 978-80-555-0257-1. p. 670-680

AFD. ADAMIŠIN, P., VAVREK, R., HUTTMANOVÁ, E. 2011. Vnímanie dôležitosti odborných predmetov v študijných programoch environmentálny manažment. In Manažérstvo životného prostredia 2011 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z 11. konferencie so zahraničnou účasťou. – Žilina : Strix, n.f. ISBN 978-80-89281-78-7. s. 9-12

AFD. HRONEC, O., ADAMIŠIN, P., HUTTMANOVÁ, E., AMBROZY, M. Problémové oblasti Slovenska vo vzťahu ku kvalite zdravia obyvateľstva. In Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. Zborník z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 14. a 15. apríla 2011. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku. ISBN 978-80-8084-737-1. s. 186-192

AFD. HUTTMANOVÁ, E. 2012. Cost-benefit  assessment related  to assurance of environmental quality. In Management 2012: Research in management and business in the light of practical needs. Prešov : University of Prešov in Prešov, 2012 (v tlači)

BED. HUTTMANOVÁ, E., HRONEC, O., ADAMIŠIN, P.  2010. Aby človek nezničil nebesá i zem.2010 In: Zborník príspevkov z III. odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách. Bratislava : Mladí vedci, Centrum vedecko – technických informácií SR, 2010 .   s. 112-116. ISBN 978-80-970496-4-5.

BEE. CHOVANCOVÁ, J., HUTTMANOVÁ, E., ADAMIŠIN, P., ROVŇÁK, M., HODOLIČ, J. 2012. Practical application of cleaner production in small sized enterprise. In 6. International quality conference: conference manual. Kragujevac : University of Kragujevac, 2012. ISBN 978-86-86663-82-5. S. 947-952

 

Follow us RSS