Informácie o projekte

Predkladaný projekt nadväzuje na výsledky vedeckého projektu APVV-20-060805 „Identifikácia zmien zložiek životného prostredia problémových oblastí východného Slovenska“ a vedeckých projektov VEGA č. 1/3463/06 „Analýza zložiek životného prostredia a jej využitie pri reštrukturalizácii poľnohospodárstva a zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja v problémovej oblasti Severného Gemera“ a VEGA 1/3463/07 „Monitoring ovzdušia a pôd a jeho využitie pre usporiadanie poľnohospodárskej výroby v imisnej oblasti EVO Vojany.“ Výsledky získané z daného projektu  i vedecké postupy prác smerujúce k získaniu výsledkov popularizačnou formou transformujeme cieľovým skupinám.

Vychádzame z toho, že technika realizácie vedeckých postupov i prezentovania vedeckých výsledkov pre vedeckú a odbornú obec, resp. pre štátne a vládne inštitúcie nie je bežnému občanovi blízka. Táto absencia vnímania medzi vedou a praktickým prínosom pre obyvateľa môže vytvárať bariéry spoločenskej akceptácie vedy ako riešiteľa konkrétnych problémov spoločnosti, resp. môže viesť k nezáujmu, až averzii občanov voči významu a nutnosti podpory vedy.

Projekt predpokladá objasnenie metodologických a technických postupov riešenia vedeckých projektov a rovnako aj výsledkov vedeckého bádania širokej verejnosti s dôrazom na študentov stredných škôl (kľúčová cieľová skupina) a zároveň overenie efektívnosti vybraných schém postupov popularizácie vo vzťahu k vybranému segmentu populácie. Táto cieľová skupina má najvyšší predpoklad akceptácie významu vedy, pričom súčasne môže v tejto generácii vzbudiť, či zvýšiť záujem o vedu. Neskôr predpokladáme, aj na základe výsledkov realizácie tohto projektu,  rozšíriť cieľovú skupinu aj o žiakov základných škôl a obyvateľstvo žijúce v zaťažených oblastiach.

Projekt poukáže na praktickú realizáciu termínu trvalo udržateľný rozvoj. Tiež poukáže na praktické možnosti eliminovania, či neprehlbovania negatívneho pôsobenia na životné prostredie.

Projekt ponúkne jednoduché príklady na identifikáciu zmien v životnom prostredí, či metódy stanovenia zaťaženia životného prostredia prostredníctvom zvolených indikátorov.

Doba riešenia: 2009 – 2012

Follow us RSS